acasa

Acte dosar neindemnizat

Acte dosar indemnizat

CV-ul European

Scrisoarea de intentie

Interviul

 Servicii oferite:

 Informarea si consilierea profesionala

 Medierea muncii

 Completarea veniturilor salariale

 Stimularea mobilitatii fortei de munca

 Consultanta in afaceri


Acte dosar neindemnizat

Înregistrarea persoanei în cautarea unui loc de munca se face la agentia locala pentru ocuparea fortei de munca sau a punctului de lucru în raza caruia îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca a avut ultimul loc de munca sau a realizat venituri în acea localitate.
Documente necesare pentru înregistrarea persoanei în cautarea unui loc de munca:
- actul de identitate (original si copie);
- actele de studii si de calificare (original si copie);
- carnetul de munca, în cazul persoanelor provenite din munca (original si copie);
- adeverinta medicala (in original) din care sa rezulte ca este clinic sanatoasa, apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizează venituri sau ca realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referinta , în vigoare;
- dosar plic.

top


Acte dosar indemnizat

INDEMNIZATIA DE SOMAJ

 Cine beneficiaza ?

1.Persoanele provenite din munca

2.Absolventi ai institutiilor de invatamant

 

1.Persoanele provenite din munca

Persoanele provenite din munca beneficiza de indemnizatie de somaj daca se regasesc in urmatoarele situatii:
încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;
-le-a încetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, daca anterior nu au fost încadrati în munca sau daca reluarea activitatii nu mai este posibila din cauza încetarii definitive a activitatii angajatorului;
- le-a încetat raportul de munca în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;
- au încheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
- au încetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobândit capacitatea de munca si nu au reusit sa se încadreze în munca;
- le-au încetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, în perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;
- reintegrarea în munca, dispusa prin hotarâre judecatoreasca definitiva, nu mai este posibila la unitatile la care au fost încadrate în munca anterior, din cauza încetarii definitive a activitatii, sau la unitatile care au preluat patrimoniul acestora;
- le-a încetat activitatea desfasurata exclusiv în baza unui raport juridic, în considerarea caruia s-a datorat, potrivit legii, contributia individuala.
Pentru a beneficia de indemnizatie de somaj, persoanele de mai sus trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
- au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni in ultimele 24 de luni premergatoare datei înregistrarii cererii;
- nu realizeaza venituri sau realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinta, în vigoare;
- nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;
- sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca
- sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca în a caror raza teritoriala îsi au domiciliul sau, dupa caz, resedinta, daca au avut ultimul loc de munca ori au realizat venituri în acea localitate;
- sunt apte de munca.
Acte necesare pentru acordarea indemnizatie de somaj (in cazul persoanelor provenite din munca):
- actul de identitate, în original si în copie;
- actele de studii si de calificare, în original si în copie;
- adeverinta medicală, din care sa rezulte ca persoana este apta de munca (cu sau fara eventuale restrictii medicale);
- acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizează venituri sau ca realizează, din activităti autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referinta , în vigoare;
- carnetul de munca, în original si în copie, sau alte acte care sa ateste existenta unor raporturi de munca (in cazul in care nu i s-a intocmit carnet de munca), în original si în copie, pentru perioada lucrata pana la data de 31.12.2010;
- adeverinta prevăzută la art. 18 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 (Anexa 26 – procurata de la toti angajatorii la care s-a realizat stagiu de cotizare in ultimii 2 ani);
- decizia de incetare a contractului de munca, în original si în copie;
- certificat de nastere copil, in cazul persoanelor care vin din concediu ingrijire copil, în original si în copie;
- decizie de stabilire si decizie de incetare a concediului pentru crestere copil, în original si în copie;
- certificat de nastere in cazul persoanelor care si-au schimbat numele, în original si în copie;
- dosar de carton, cu sina sau plic.
Pe ce perioada se acorda indemnizatia de somaj?
Indemnizatia de somaj se acorda somerilor pe perioade stabilite diferentiat, in functie de stagiul de cotizare, dupa cum urmeaza:
o 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 1 an;
o 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin de 5 ani;
o 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.
Care este cuantumul indemnizatiei de somaj?
Cuantumul indemnizatiei de somaj este o suma acordata lunar si in mod diferentiat in functie de stagiul de cotizare dupa cum urmeaza :
o 75% din valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin un an
o 75% din valoarea indicatorului social de referinta ; in vigoare la data stabilirii acestuia, la care se adauga o suma calculata prin aplicarea asupra mediei salariului de baza lunar brut pe ultimele 12 luni de stagiu de cotizare a unei cote procentuale diferentiate in functie de stagiul de cotizare astfel :
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 3 ani;
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 5 ani;
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 10 ani;
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel putin 20 de ani.
IMPORTANT
La stabilirea stagiului minim de cotizare de 12 luni in ultimile 24 de luni premergatoare datei inregistrarii cererii , nu se iau in considerare perioadele care reprezinta stagiu de cotizare utilizate anterior pentru stabilirea si acordarea unui drept la indemnizatie de somaj ( conform Legii nr. 233 /2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002).
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj persoanele care:
- indeplinesc conditii de pensionare;
- refuza un loc de munca potrivit pregatirii sau nivelului studiilor;
- refuza participarea la servicii pentru stimularea ocuparii sau formarii profesionale oferite de agentie.

2.Absolventii institutiilor de invatamant

beneficiaza de indemnizatie de somaj daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a) sunt absolventi ai institutiilor de învatamânt, în vârsta de minimum 16 ani, care într-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale;
b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap în vârsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se încadreze în munca potrivit pregatirii profesionale;
Pentru a benefia de indemnizatie de somaj, absolventii prevazuti la lit.a) trebuie sa se inregistreze , in termen de 60 de zile de la data absolvirii, in evidentele AJOFM sau a unui furnizor acreditat , pentru cautarea unui loc de munca, actele necesare fiind:
- actul de identitate – copie si original;
- actele de studii si de calificare – copie si original;
- carnetul de munca – copie si original (unde este cazul);
- adeverinta medicala din care sa rezulte ca persoan este clinic sanatoasa sau apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale.
* Indemnizatia de somaj se acorda de la data expirarii perioadei de 60 de zile, daca cererea este inregistrata in termen de 10 zile de la acesta data, dar nu mai tarziu de 12 luni. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu e 12 luni, indemnizatia este acordata de la data inregsitrarii cererii.
* Pentru absolventii scolilor speciale, indemnizatia de somaj se acorda de la data absolvirii, daca cererea este inregistrata in termen de 10 zile de la acesta data. Daca cererea este inregistrata dupa expirarea termenului de 10 zile, dar nu mai tarziu e 12 luni, indemnizatia este acordata de la data inregsitrarii cererii.
Actele necesare:
-actul de identitate, în original si în copie;
-actele de studii si de calificare, în original si în copie;
-adeverinta medicala, din care sa rezulte ca persoana este clinic sanatoasa sau e apta de munca sau ca are eventuale restrictii medicale;
-acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activita si autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât indicatorul social de referinta, în vigoare;
- declaratie pe propria raspundere a absolventilor ca nu urmeaza o forma de învatamânt la data solicitarii dreptului;
-adeverinta eliberata de furnizorul de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, prin care se certifica data înregistrarii persoanei în evidentele proprii, în cazul în care persoana s-a înregistrat în vederea medierii pentru încadrare în munca la un furnizor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, acreditat conform legii; Perioada de acordare a indemnizatie de somaj pentru absolventi este de 6 luni, iar cunatumul este de 50% din valoarea indicatorului social de referinta.
NU beneficiaza de indemnizatie de somaj, absolventii care:
- urmeaza o forma de invatamant
- realizeaza venituri mai mari decat indicatorul social de referita
- indeplinesc conditii de pensionare
- la data absolvirii aveau loc de munca
- refuza un loc de munca sau participarea la o forma de pregatire profesionala la propunerea agentiei.
Nu beneficiaza de indemnizatie de somaj absolventii licentiati ai facultatilor de medicina, medicina dentara si farmacie care, la data solicitarii dreptului, au promovat concursul national de rezidentiat pe locuri sau pe posturi, în conditiile legii.
Obligatiile somerilor
Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au urmatoarele obligatii:
a) sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin in vederea încadrarii in munca;
b) sa comunice in termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;
c) sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate;
d) sa caute activ un loc de munca;
e) sa înstiinteze în scris agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate aparitia starii de incapacitate temporara de munca si datele de identificare, respectiv numele medicului prescriptor si unitatea în care functioneaza acesta, în termen de 24 de ore de la data acordarii concediului medical. În situatia în care aparitia starii de incapacitate temporara de munca a intervenit în zile declarate nelucratoare sau împlinirea termenului de 24 de ore se realizeaza în zile declarate nelucratoare, persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj au obligatia de a înstiinta agentia pentru ocuparea fortei de munca la care sunt înregistrate, în prima zi lucratoare.

 

top


Informarea si Consilierea Profesioanala

Informarea si consilierea profesionala constituie un ansamblu de servicii acordate in mod gratuit persoanelor in cautarea unui loc de munca, care au ca scop:
    a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;
    b) evaluarea si autoevaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale;
    c) dezvoltarea abilitatii si increderii in sine a persoanelor in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera;
    d) instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca. 
Informarea si consilierea profesionala se realizeaza de centre specializate, organizate in cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care incheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de munca contracte, in conditiile legii.
         
Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizeaza prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuala sau de grup oferite, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca sau in cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
           
Consilierea profesionala si instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca si de prezentare la interviuri in vederea ocuparii se realizeaza de catre consilieri de orientare a carierei, in cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, in cadrul altor forme organizate de instruire.

In cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges functioneaza Centrul Pilot pentru informarea si consilierea persoanelor cu dizabilitati, dotat cu aparatura adecvata pentru acordarea acestor servicii si prin care se doreste cresterea sanselor de ocupare ale persoanelor cu dizabilitati, pentru a trai in aceleasi conditii ca orice alta persoana si de a avea acces egal la toate tipurile de servicii si oportunitati .

Invitam pe aceasta cale persoanele cu dizabilitati la sediul Centrului in vederea acordarii respectivelor servicii dar si angajatorii care doresc sa colaboreze cu A.J.O.F.M. Arges pentru incadrarea in munca si acordarea facilitatilor fiscale prevazute de lege .

top


Medierea muncii

Serviciile de mediere a muncii reprezinta punerea in legatura a angajatorilor cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii de raporturi de munca sau de serviciu. Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges identifica locurile de munca vacante, iar participarea la serviciile de mediere este obligatorie pentru somerii care beneficiaza de indemnizatie de somaj.

Serviciile de mediere constau in oferirea de informatii privind locurile de munca vacante si conditiile de ocupare a acestora, prin publicarea, afisarea si organizarea de burse ale locurilor de munca, medierea electronica – adica punerea in corespondenta a cererilor si ofertelor de munca prin intermediul Internet-ului si preselectia candidatilor , corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges organizeaza in fiecare an bursa generala a locurilor de munca si alte burse pentru grupuri tinta

top


Completarea veniturilor salariale

 

(1)  Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale în vigoare, si, ca urmare a angajarii, le înceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pâna la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentând 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, reactualizata conform legii

(2)  Nu beneficiaza de prevederile alin. (1) persoanele care se încadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu în ultimii 2 ani, precum si persoanele pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data încadrarii în munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj înceteaza la data încadrarii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni

(3)  Persoanele prevazute la alin.(1) beneficiaza de aceasta suma si în situatia în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le înceteaza raportul de munca sau de serviciu la primul angajator si se încadreaza la un alt angajator.

(4)  Suma platita din bugetul asigurarilor pentru somaj, în cuantumul stabilit la alin(1), se acorda pentru situatia prevazuta la alin. (3) pâna la sfârsitul perioadei pentru care persoana era îndreptatita sa primeasca indemnizatia de somaj.

(5)  Absolventii institutiilor de învatamânt si absolventii scolilor speciale, în vârsta de minimum 16 ani, înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, în situatia în care se angajeaza cu program normal de lucru, pentru o perioada mai mare de 12 luni, beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o prima de încadrare egala cu valoarea indicatorului social de referinta în vigoare la data încadrarii.

(6)  Absolventii carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatie de somaj si se angajeaza în perioada de acordare a indemnizatiei, în conditiile prevazute la alin. (5), beneficiaza, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu indemnizatia de somaj la care ar fi avut dreptul, în conditiile legii, pâna la expirarea perioadei de acordare a acesteia, daca nu s-ar fi angajat.

(7)  Drepturile prevazute la alin. (6) se acorda absolventilor care îsi mentin raporturile de munca sau de serviciu pentru o perioada de cel putin 12 luni de la data angajarii.

(8)  Salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, avut în vedere la calculul indemnizatiei de somaj la care persoanele prevazute la alin. (6) ar fi avut dreptul, în conditiile legii, daca nu s-ar fi angajat, este salariul de baza minim brut pe tara garantat în plata, în vigoare la data angajarii.

(9)  Nu beneficiaza de prevederile alin. (5) si (6):

-absolventii care la data absolvirii studiilor aveau raporturi de munca sau de serviciu;

-absolventii care se încadreaza la angajatori cu care au fost în raporturi de munca sau de serviciu în ultimii 2 ani;

-absolventii care la data solicitarii dreptului urmeaza o forma de învatamânt;

-absolventii institutiilor de învatamânt fata de care angajatorii au obligatia, potrivit legii, de a-i încadra în munca;

-absolventii pentru care plata indemnizatiei de somaj a fost suspendata la data încadrarii în munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni, iar ulterior, ca urmare a schimbarii duratei contractului individual de munca, plata indemnizatiei de somaj înceteaza la data încadrarii în munca, conform legii, pentru o perioada mai mare de 12 luni.

top


Stimularea mobilitatii fortei de munca (conform art. 74, 75 din legea 76/2002)

Conform art. 74 din Legea 76 din 2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o localitate situata la o distanta mai mare de de localitatea in care isi au domiciliul stabil, beneficiaza de o prima de incadrare acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a de doua ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii (2 x 500 lei = 1.000 lei).
Conform art. 75 din Legea 76 din 2002, persoanele care in perioada in care beneficiaza de indemnizatie de somaj se incadreaza, potrivit legii, intr-o alta localitate si, ca urmare a acestui fapt, isi schimba domiciliul primesc o prima de instalare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, egala cu nivelul a 7 ori valoarea indicatorului social de referinta in vigoare la data acordarii (7 x 500 lei = 3.500 lei).
Potrivit art. 76 alin.(1), angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite conform art. 74 si situatia in care raporturile de munca sau de serviciu inceteaza, intr-o perioada mai mica de 12 luni de la data incadrarii in munca, in temeiul urmatoarelor prevederi:
a) art. 55 lit. b), art. 56 lit. g) si i), art. 61 lit. a) si art. 79 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) art. 61 lit. b) din Legea nr. 53/2003, cu modificarile si  completarile ulterioare, daca au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva;
c)  art. 84 alin. (1) lit. b) si e), alin. (2) lit. f) si g) si alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, cu modificarile ulterioare.

Conform art. 76 alin. (2), in situatia nerespectarii prevederilor alin.(1), recuperarea sumelor prevazute la art. 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.Plata primei de incadrare sau de instalare se face prin sistemul de plata general utilizat pentru plata drepturilor reprezentand indemnizatia de somaj.
Beneficiarii primei de incadrare sau de instalare, lunar, pana la data de 15 a lunii pentru luna expirata, sunt obligati sa prezinte la agentiile pentru ocuparea fortei de munca la care sunt inregistrati dovezile emise de angajator ca sunt incadrati. Dovezile se vor prezenta fie personal, fie prin scrisori recomandate cu confirmare de primire.
Beneficiarilor care nu prezinta sau nu transmit dovada mentionata li se va cere, in scris, de catre agentia pentru ocuparea fortei de munca sa prezinte aceasta dovada in termen de 15 zile de la data primirii comunicarii. Daca dupa doua astfel de comunicari persoana nu prezinta actul doveditor, agentia pentru ocuparea fortei de munca va contacta agentul economic cu care s-a incheiat raportul de munca sau de serviciu, pentru clarificarea statutului acesteia, si, in functie de constatarile facute, se vor adopta masuri in conformitate cu prevederile legale.

DOCUMENTE NECESARE PENTRUacordarea primei de incadrare sau a primei de instalare

Persoanele indreptatite sa primeasca drepturile prevazute la art. 74 si 75 din Legea nr.76/2002 vor depune la agentia pentru ocuparea  fortei de munca judeteana sau la punctul de lucru, unde se afla in evidenta, urmatoarele documente:

1.cerere conform modelului prezentat in anexa nr. 11, respectiv in anexa nr. 12 la Normele de aplicare ale legii (H.G. nr. 174/2002 ;

2.actul de identitate, in original si in copie, care sa ateste domiciliul stabil;

3.dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de  angajator, cu precizarea locului de munca unde persoana  urmeaza sa isi desfasoare activitatea;

4.angajament pentru respectarea art. 76 alin. (1) din Legea nr.76/2002, conform modelului prevazut in anexa nr. 13 , care constituie titlu executoriu, potrivit legiiDrepturile prevazute la art. 74 si 75 din Legea nr. 76/2002 se solicita in termen de maximum 12 luni de la data incadrarii in munca.

top


Consultanta in afaceri

Pentru someri

Consultanta siasistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri se acorda, la cerere, persoanelor in cautarea unui loc de munca, sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta .Aceste servicii pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, sau dupa caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate in aceste domenii, cu care agentiile incheie contracte.Serviciile se acorda gratuit, o singura data, pentru fiecare perioada in care persoanele beneficiaza de indemnizatii de somaj.

Pentru studenti

Se acorda, in regim de gratuitate, servicii de consultanta si asistenta pentru inceperea unei activitati independente sau pentru initierea unei afaceri studentilor care solicita credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj. In acest fel, studentii beneficiaza de consultanta gratuita sub forma de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultanta.

top


 acasa