acasa

Servicii pentru agentii economici

1. Satisfacerea ofertelor de loc de munca

2. Calificare, recalificare, perfectionare

3. Servicii de preconcediere

4. Acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor

5. UCENICIA

6. Acordarea de credite pentru infiintarea de locuri de munca

7. Stimularea incadrarii stagiarilor, din bugetul asigurarilor de somaj

top


1. Satisfacerea ofertelor de loc de munca:

Medierea intre cererea si oferta de pe piata muncii;
Se realizeaza prin punerea de acord a cererii cu oferta de locuri de munca, pornind de la cunoasterea nevoilor cantitative si calitative de forta de munca ale agentilor economici, a caracterisitcilor potentialului uman, a ansamblului relatiilor si posibilitatilor de actiune din administratie si economie.
Selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;

top


2. Calificare, recalificare, perfectionare:

Finantarea programelor de formare profesionala pentru proprii angajati

top


3. Servicii de preconcediere:

Servicii de preconcediere colectiva (conform art. 51 din legea 76/2002)
Fonduri pentru a furniza servicii salariatilor disponibilizati colectiv;

Anexa pentru concedieri colective se poate downlada de aici

top


4. Acordarea de subventii angajatorilor pentru incadrarea in munca a somerilor:

Acordarea de subventii angajatorilor - Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges acorda subventii din fondul de somaj pentru angajarea in munca a unor categorii de persoane care intampina dificultati de reintegrare pe piata fortei de munca.

Subventionarea incadrarii in munca a absolventilor de invatamant >> FORMULARE UTILE

Subventionarea incadrarii in munca a somerilor peste 45 de ani >> FORMULARE UTILE

Subventionarea incadrarii in munca a persoanelor tinere marginalizate social >> FORMULARE UTILE

top


6. Acordarea de credite pentru infiintarea de locuri de munca:

Acordarea de credite cu dobanda avantajoasa pentru infiintarea de locuri de munca

top


7. Stimularea incadrarii stagiarilor, din bugetul asigurarilor de somaj - informatii utile:

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie.

top


Servicii de preconcediere colectiva

consilierea privind prevederile legale referitoare la protectia sociala a somerilor si reintegrarea lor profesionala;
plasarea pe locurile de munca vacante existente pe plan local si instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca;
reorientarea profesionala in interiorul sau in afara societatilor comerciale sau regiilor autonome ;
sondarea opiniei salariatilor si informarea acestora cu privire la masurile active de combatere a somajului.

În cazul unor restructurari ale activitatii care pot conduce la modificari substantiale ale numarului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia sa înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca în vederea adoptarii unor masuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile.

Astfel, angajatorii sunt obligati sa acorde preaviz, conform prevederilor Codului Muncii sau ale contractului colectiv de munca, angajatilor ce urmeaza a fi disponibilizati.

În perioada preavizului, angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca.
Pentru a veni în sprijinul persoanelor afectate de restructurarile care au loc în economie, angajatorii au obligatia de a înstiinta agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 30 de zile înaintea acordarii preavizelor prevazute de lege.

Agentiile judetene, prin personalul propriu, pot derula urmatoarele activitati:

informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesionala
plasarea pe locurile de munca vacante , existente pe plan local
instruirea in modalitati de cautare a unui loc de munca
reorientarea profesionala in cadrul unei unitati sau prin cursuri de formare de scurta durata
sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la masurile de combatere a somajului

De serviciile de preconcediere pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.

top


Subventionarea incadrarii in munca a absolventilor

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges acorda subventii din fondul de somaj pentru angajarea in munca a absolventilor de invatamant.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant, primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, de la data incheierii conventiei, pentru fiecare absolvent :

1 salariu de baza minim brut pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant complementar, ucenici sau profesional.

1,2 salarii de baza minim brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant liceal sau postliceal.

1,5 salarii de baza minim brute pe tara, in vigoare la data incadrarii in munca, pentru absolventii de invatamant superior.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de invatamant sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta absolventilor incadrati.

Angajatorii care incadreaza in munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele mai sus enuntate pe o perioada de 18 luni.

Angajatorii care incadreaza absolventi in conditiile de mai sus sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale acestora cel putin 3 ani de la data incheierii.

In situatia in care angajatorii inceteaza raporturile de munca ale absolventilor anterior temenului de 3 ani, sunt obligati sa restituie in totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda de referinta a BNR.

Absolventii pot fi incadrati prin subventionarea locului de munca, o singura data, in termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor. Pentru a putea beneficia de subventie, angajatorii vor incheia cu AJOFM o conventie pentru care sunt necesare urmatoarele acte :

-cerere tip avizata de directorul executiv la care se va anexa o xerocopie a certificatului de inregistrare la C.C.I. Arges. In certificat se vor consemna numarul de telefon(de la sediul social si de la punctele de lucru), numele si prenumele reprezentantului legal(asociat/asociati/administrator) precum si adresa de e-mail a angajatorului.

-contractul de munca al absolventului inregistrat la ITM Arges.(copie si original)

-act studii(copie si original)

-dispozitie de repartizare emisa de AJOFM.

-copie BI a persoanei angajate.

-declaratie pe propria raspundere a absolventului ca la data absolvirii studiilor nu avea raporturi de munca sau de serviciu.

-declaratie pe propria raspundere a angajatorului, din care sa rezulte ca posturile pe care au fost incadrati absolventii, nu sunt posturi de munca reinfiintate in mai putin de 6 luni de la desfiintarea acestora.

top


Subventionarea incadrarii in munca a somerilor peste 45 de ani

Astfel, angajatorii care incadreaza in munca pe perioada nedeterminata someri in varsta de peste 45 de ani sau someri care sunt parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale sunt scutiti, pe o perioada de 12 luni, de plata contributiei datorate la bugetul asigurarilor pentru somaj, aferenta persoanelor incadrate din aceste categorii, si primesc lunar, pe aceasta perioada, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu indicatorul social, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.

De aceleasi facilitatile, cu exceptia contributiei la bugetul asigurarilor pentru somaj, datorata de angajator pentru persoanele respective, beneficiaza si angajatorii care, in raport cu numarul de angajati, nu au obligatia, potrivit legii, de a incadra in munca persoane cu handicap, daca incadreaza in munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap si le mentin raporturile de munca sau de serviciu cel putin 2 ani. Nu beneficiaza de aceasta suma angajatorii care încadreaza în munca persoane cu handicap pe locuri de munca devenite vacante ca urmare a încetarii raporturilor de munca sau de serviciu prin acordul partilor, la initiativa angajatorului, pentru motive care nu tin de persoana angajatului sau, dupa caz, prin eliberare din functie, în ultimele 12 luni anterioare încadrarii în munca a acestor persoane.

Angajatorii care incadreaza in munca someri care in termen de 3 ani de la data angajarii indeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu indeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data indeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara in vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj. Nu beneficiaza de aceasta subventie angajatorii care încadreaza în munca someri care, la data angajarii, îndeplinesc conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala.

Pentru acordarea acestor drepturi, angajatorii vor încheia cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, în termen de 12 luni de la data angajarii persoanelor, o conventie.

În vederea încheierii conventiei angajatorii vor depune o declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca în ultimii 2 ani nu au mai fost în raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate, precum si urmatoarele documente:

A. pentru persoanele cu handicap:

a) certificat eliberat de comisia de expertiza medicala a persoanelor cu handicap (copie);

b) act de identitate (copie);

c) actul în baza caruia au fost încadrate în munca (copie);

B. pentru someri în vârsta de peste 45 de ani:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza caruia au fost încadrati în munca (copie);

c) dispozitie de repartizare.

C. pentru someri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale:

a) act de identitate (copie);

b) actul în baza caruia au fost încadrati în munca (copie);

c) acte prevazute de lege în cazul familiilor monoparentale prin care se face dovada privind componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantul legal (copie);

d) declaratie pe propria raspundere a parintelui ca membrii familiei monoparentale locuiesc împreuna;

D. pentru somerii care în termen de cel mult 3 ani de la data angajarii îndeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, daca nu îndeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala:

a) actul de identitate (copie);

b) actul în baza caruia au fost încadrati în munca (copie);

c) certificatul privind stagiul de cotizare în sistemul asigurarilor sociale de stat realizat pâna la data angajarii;

d) actul eliberat de angajator cu privire la încadrarea locului de munca în conditii deosebite sau speciale, dupa caz, (copie);

e) actul emis de angajator, din care sa reiasa datele la care persoana îndeplineste conditiile pentru a solicita pensie anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de vârsta, precum si modul cum au fost calculate aceste date.

Aceste masurile de stimulare se acorda lunar, de la data încheierii conventiei.

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat în luna respectiva de persoanele încadrate în munca.

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare precum si a scutirii de la plata contributiei angajatorii vor depune la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Arges, odata cu declaratia lunara privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata la bugetul asigurarilor pentru somaj aferenta lunii respective, si un tabel nominal însotit de copii dupa pontaj si statul de plata.

top


Subventionarea incadrarii in munca a persoanelor tinere marginalizate social

SECTIUNEA 3^1
Promovarea participarii pe piata muncii a tinerilor cu risc de marginalizare sociala
IV^3. Tanar cu risc de marginalizare sociala - persoana cu varsta cuprinsa intre 16-26 de ani, care indeplineste conditiile prevazute la punctul IV, se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta si se incadreaza in una dintre urmatoarele categorii:
a) se afla in sistemul de protectie a copilului sau provine din acest sistem;
b) are dizabilitati;
c) nu are familie sau a carui familie nu ii poate asigura intretinerea;
d) are copii in intretinere;
e) a executat una sau mai multe pedepse privative de libertate;
f) este victima a traficului de persoane.

ART. 93^4
(1) Angajatorii care incadreaza tineri cu risc de marginalizare sociala, prevazuti la art. 5 punctul IV^3, si care beneficiaza de acompaniament social personalizat in baza unui contract de solidaritate, denumiti angajatori de insertie, beneficiaza lunar, conform prevederilor legale, pentru fiecare persoana din aceasta categorie, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de o suma egala cu salariul de baza stabilit la data angajarii tinerilor, dar nu mai mult de doua ori valoarea indicatorului social de referinta, in vigoare la data incadrarii in munca, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate.
(2) Suma prevazuta la alin. (1) se acorda in situatia in care:
a) incadrarea in munca se realizeaza in conditiile prevazute de Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza unui contract individual de munca pe perioada determinata, pana la expirarea duratei contractului de solidaritate sau a unui contract individual de munca pe perioada nedeterminata;
b) locul de munca pe care este incadrat tanarul este un loc de munca vacant, care a fost comunicat agentiei pentru ocuparea fortei de munca teritoriale;
c) sunt indeplinite si alte conditii prevazute de dispozitiile legale, stabilite potrivit prevederilor art. 95, pentru acordarea acestei sume.

top


5. UCENICIA

Informare cu privire ucenicia la locul de munca, reglementata de Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

INFORMATII GENERALE

* Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie; Modelul – cadru al contractului de ucenicie este prevazut in anexa nr. 1 la HOTARARE nr. 855 din 06 noiembrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca.

* Ucenicia la locul de munca se adreseaza: - persoanelor interesate, cu varsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe invatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca; - angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

* Angajator este persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca.

* Poate incheia contracte de ucenicie si: a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata; b) intreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca intreprindere familiala.

* Angajatorii care doresc sa organizeze activitati de ucenicie vor comunica agentiei pentru ocuparea fortei de munca, in a caror raza isi au sediul, respectiv domiciliul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate prin incheierea de contracte de ucenicie, prin completarea formularului prevazut in anexa nr. 1 la H.G.nr. 174/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in termenul si in conditiile prevazute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare. Formularul va cuprinde urmatoarele mentiuni: la rubrica "Denumirea ocupatiei" se adauga si sintagma "CU" care provine de la prescurtarea "contract de ucenicie"; codul COR (6 caractere) specific ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie; la rubrica durata incadrarii in munca se va completa durata contractului de ucenicie in functie de nivelul de calificare, asa cum prevede legea.

* Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesional, respectiv standarde ocupationale.

* Pregatirea ucenicului se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

CINE POATE FI UCENIC?

* Ucenicul este persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un angajator, in scopul obtinerii unei calificari.

* Ucenicilor care au varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani le sunt aplicabile prevederile Hotararii Guvernului nr. 600/2007 privind protectia tinerilor la locul de munca.

* Poate incheia contract de ucenicie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin inregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii; b) a implinit varsta de 16 ani; c) nu are calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca; d) indeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr.129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Se pot incadra in munca in calitate de ucenici si urmatoarele categorii: a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare; b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

* Maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca. CONTRACTUL DE UCENICIE

* Este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa ii asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

* Se incheie obligatoriu de catre angajator, in forma scrisa, in limba romana si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

* Anterior inceperii activitatii, contractul de ucenicie se inregistreaza si in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

* Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze ucenicului un exemplar original din contractul de ucenicie.

* Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si urmatoarele clauze referitoare la: a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobandeasca ucenicul – reprezinta calificarea cuprinsa in Registrul national al calificarilor profesionale din Romania care corespunde ocupatiei pentru care se incheie contractul de ucenicie (pana la intrarea in vigoare a Registrului national al calificarilor profesionale din Romania se utilizeaza Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei, cercetarii si tineretului nr. 35/3.112/2004, cu modificarile si completarile ulterioare); b) denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca sau, dupa caz, denumirea angajatorului daca acesta are calitatea de furnizor de formare; c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia; d) locul/locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala - este/sunt stabilit/stabilite de catre angajator in urma consultarii cu furnizorul de formare (in situatia in care competentele cuprinse in standardul ocupational/standardul de pregatire profesionala nu pot fi dobandite la angajator, atunci locurile in care se desfasoara activitatea de formare profesionala, pot fi stabilite de furnizorul de formare si la alti angajatori sau, dupa caz, furnizori de formare); e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca; f) obligatiile suplimentare ale angajatorului; g) obligatiile ucenicului; h) alte clauze, potrivit legii.

* Durata contractului de ucenicie nu poate fi mai mare de 3 ani (36 luni) si mai mica de 12 luni, in functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, astfel: a) 12 luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 1 (minim 360 ore pregatire teoretica si practica); b) 24 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 2 (minim 720 ore pregatire teoretica si practica); c) 36 de luni, in cazul in care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobandirea unei calificari de nivel 3 (minim 1080 ore pregatire teoretica si practica).

* Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

* Contractul de ucenicie poate inceta pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, conform prevederilor art. 31 alin. (3) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

* In cazul in care contractul de ucenicie inceteaza pe durata perioadei de proba, la sfarsitul acestei perioade sau dupa expirarea perioadei de proba, dar inaintea expirarii termenului pentru care a fost incheiat, ucenicul beneficiaza pentru perioada lucrata de toate drepturile si are toate obligatiile prevazute de legislatia muncii, de contractul colectiv de munca aplicabil, precum si de contractul de ucenicie.

* Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractual colectiv de munca aplicabil si ale regulamentelor interne, dupa caz.

* Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt: a) sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca incheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat; b) sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii in care ucenicul se formeaza profesional; c) sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; d) sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acest program nu este finantat din alte surse. * Obligatiile ucenicului sunt: a) sa desfasoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie; b) sa participe la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, in conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; c) sa sustina si sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica, pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.

* Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

* Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, iar in cazul tinerilor cu varsta de pana la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamana.

* Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie. Documente necesare pentru incheiere contractului de ucenicie a) actul de identitate, original si copie; b) certificatul de nastere, original si copie; c) copii legalizate ale actelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de acces la formare profesionala prin ucenicie pe nivelurile de calificare prevazute de legislatia în vigoare; d) certificat medical care atesta faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii in care se organizeaza ucenicia; e) dispozitia de repartizare, eliberata de agentia pentru ocuparea fortei de munca; f) contractul de formare profesionala, copie.

FORMAREA PROFESIONALA PRIN UCENICIE LA LOCUL DE MUNCA

* Programele de formare profesionala prin ucenicie se pot organiza la cererea angajatorilor care doresc sa încheie contracte de ucenicie cu persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, potrivit art. 7 alin. (1) lit. a) din Legea nr.279/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Persoana aflata in cautarea unui loc de munca, care doreste sa benefiecize de un program de ucenicie, depune la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta o cerere pentru a beneficia de un program de ucenicie - modelul cererii este prevazut in anexa nr. 4 la HG nr. 855/2013.

* La programele de formare profesionala prin ucenicie sunt admise numai persoanele apte de munca care au beneficiat de informare si consiliere privind cariera in conditiile Legii nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

* In vederea pregatirii ucenicului, angajatorul care nu este furnizor de formare încheie un contract de prestari de servicii de formare profesionala, cu un furnizor de formare, pe aceeasi perioada ca si contractul de ucenicie.

* Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

* Timpul necesar formarii profesionale a ucenicului este inclus în programul normal de munca si este corelat cu scopul, obiectivele, continuturile formarii teoretice si practice.

* Formarea practica a ucenicului este realizata sub indrumarea si supravegherea formatorului furnizorului de formare. Furnizorul de formare poate conveni cu angajatorul ca supravegherea si indrumarea formarii practice a ucenicului, sa se poata realiza si de catre personalul de specialitate numit de angajator.

* Salariatii angajatorului pot asigura formarea profesionala a ucenicului/ucenicilor numai daca acestia au calitatea de formatori in conditiile legislatiei privind formarea profesionala a adultilor; pentru a putea desfasura aceasta activitate, salariatii angajatorului pot avea relatii de munca, in conditiile legii, cu furnizorul de formare cu care angajatorul a incheiat contractul de prestari de servicii de formare profesionala.

* Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

* Persoanele cu capacitate de munca diminuata sau persoanele cu handicap pot fi cuprinse in programele de formare profesionala prin ucenicie, la recomandarea medicului specialist, potrivit legii.

* La solicitarea persoanei care a avut statut de ucenic, angajatorul este obligat sa elibereze orice document referitor la activitatea desfasurata in baza contractului de ucenicie.

STATUTUL UCENICULUI

* Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, drepturile si obligatiile prevazute de Legea nr.279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si de legile special care reglementeaza acea ocupatie.

* La incheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la incetarea acestuia: a) activitatea ucenicului, dupa obtinerea calificarii, sa continue cel putin o perioada egala cu durata contractului de ucenicie, prin incheierea unui contract individual de munca, in conditiile legii, pentru exercitarea ocupatiei in care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie; b) ucenicul sa suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesionala finantata de angajator in conditiile in care nu respecta termenii contractuali prevazuti la lit. a).

* Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

* In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa isi indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

COORDONATORUL DE UCENICIE

* Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care indruma ucenicul in vederea dobandirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

* Coordonatorul de ucenicie este salariatul angajatorului sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica autorizata/reprezentantul desemnat al intreprinderii familial, organizator al uceniciei la locul de munca, si care are obligatia de a colabora cu furnizorul de formare profesionala autorizat pentru organizarea, desfasurarea si evaluarea continua a formarii profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei in care se califica ucenicul.

* Persoana care va avea calitatea de coordonator de ucenicie trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii: a) este calificata pentru practicarea ocupatiei sau, dupa caz, a activitatii pentru care se organizeaza programul de ucenicie; b) practica ocupatia sau, dupa caz, activitatea pentru care se organizeaza programul de ucenicie; c) are o experienta de munca in ultimii 5 ani din care cel putin 2 ani in ocupatia sau, dupa caz, in activitatea pentru care se organizeaza ucenicia; d) nu are cazier judiciar; e) este apt din punct de vedere fizic si psihic.

* Coordonatorul de ucenicie are, in principal, urmatoarele drepturi: a) sa propuna si sa modifice, dupa caz, planul de activitate al ucenicului; b) sa comunice in scris angajatorului orice aspect de natura sa influenteze negativ activitatea ucenicului, inclusiv pe aspecte ce tin de colaborarea cu furnizorul de formare; c) sa propuna acordarea de stimulente sau sanctionarea ucenicului, in conditiile legii; d) sa primeasca o copie a contractului de ucenicie; e) sa aiba acces la situatia pregatirii profesionale a ucenicului, in vederea completarii raportului de monitorizare; f) sa asiste la examenul de absolvire in calitate de observator sau, dupa caz, sa participe ca membru in comisia de examinare.

* Coordonatorul de ucenicie are, în principal, urmatoarele obligatii: a) sa colaboreze cu furnizorul de formare pentru organizarea formarii profesionale a ucenicului; b) sa elaboreze impreuna cu furnizorul de formare planul de activitate al ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei; c) sa indrume ucenicul si sa supravegheze punerea in aplicare a planului de activitate; d) sa elaboreze lunar, pe baza planului de activitate, raportul de monitorizare a planului de activitate al ucenicului.

SUSTINEREA FINANCIARA A UCENICIEI LA LOCUL DE MUNCA

* Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din: a) resurse proprii ale angajatorilor - toate cheltuielile ocazionate de aceasta participare sunt suportate de acesta, potrivit art. 197 alin. (1) coroborat cu art. 193 lit. d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice - se face in conditiile respectarii Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile si completarile ulterioare, prin incheierea unui contract de sponsorizare care se anexeaza in copie la contractul de ucenicie; c) fonduri structurale europene - se realizeaza in conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, conditii generale, si a Ordinului pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", in vigoare la data incheierii contractului de ucenicie; d) bugetul asigurarilor de somaj e) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

* Angajatorul care incheie un contract de ucenicie poate solicita si beneficiaza, la cerere, lunar, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii acestuia, pentru acel ucenic, o suma egala cu 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

* Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru somaj, angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca, in termen de 30 de zile lucratoare de la data expirarii perioadei de proba cuprinse în contractul de ucenicie, o conventie conform modelului prevazut in anexa nr. 5, la HG nr. 855/2013, pentru fiecare contract de ucenicie pentru care se solicita sumele respective. Sumele solicitate se acorda in limita sumelor aprobate in bugetul asigurarilor pentru somaj cu aceasta destinatie, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare. Atentie ! In situatia in care conventia nu se incheie in termenul mentionat anterior, angajatorul nu mai beneficiaza de sumele alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj, pentru acel contract de ucenicie. Nu beneficiaza de suma mentionata mai sus, angajatorii care, anterior incheierii contractului de ucenicie, au avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

* In vederea incheierii conventiei angajatorii depun urmatoarele documente: a) actul de identitate al ucenicului, in copie; b) contractul de ucenicie, inregistrat la inspectoratul teritorial de munca, in copie.

* Prevederile nu se aplica: a) pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie; b) pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate.

* Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului. * Angajatorii care beneficiaza de facilitate sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca incheiat.

* In situatia in care contractul de ucenicie inceteaza anterior datei prevazute in contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii contractului de ucenicie, daca incetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

top


  acasa

STIMULAREA INCADRARII STAGIARILOR, DIN BUGETUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ

In data de 12 martie 2014 a intrat in vigoare Legea nr. 335 din 12 decembrie 2013 privind efectuarea stagiului pentru absolventii de invatamant superior care au diploma de licenta sau echivalenta şi, la debutul in profesie, se angajeaza cu contract individual de munca pe un post conform specializarii absolvite.In Monitorul Oficial nr.449 din 19.06.2014 a fost publicata HG nr.473 privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.335/2013.Acest act normativ reglementeaza, pentru absolventii de invatamant superior, perioada de 6 luni de debut in profesie, in conformitate cu art. 31 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia profesiilor pentru care exista reglementari speciale. Scopul efectuarii stagiului este de asigurare a tranzitiei absolventilor de invatamant superior de la sistemul de educatie la piata muncii, de a consolida competentele si abilitatile profesionale pentru adaptarea la cerintele practice si exigentele locului de munca si pentru o mai rapida integrare in munca, precum si de dobandire de experienta si vechime in munca si, dupa caz, in specialitate. Stagiar este debutantul in profesie, angajat cu contract individual de munca, cu exceptia celor care dovedesc ca au desfasurat, potrivit legii, activitate profesionala in acelasi domeniu, anterior absolvirii sau pentru care exercitarea profesiei este reglementata prin legi speciale.Angajatorii au obligatia sa comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene in a caror raza işi au sediul, locurile de munca vacante care pot fi ocupate de catre absolventii de invatamant superior.Comunicarea se face prin completarea de catre angajator a formularului prevazut in anexa nr. 1 A la Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii fortei de munca, aprobate prin HG nr. 174/2002, cu modificarile şi completarile ulterioare, cu mentiunea ca la rubrica "Observatii" se adauga şi termenul "stagiu".Acest formular se comunica in termenul de 5 zile lucratoare de la vacantarea locurilor de munca.     Prin sintagma „locuri de munca vacante” se intelege locurile de munca devenite disponibile ca urmare a incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, precum şi locurile de munca nou-create.      Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene au obligatia de a comunica separat pe site-ul institutiei locurile de munca vacante pentru absolventii de invatamant superior.Odata cu incheierea contractului individual de munca, intre angajator si stagiar, se incheie, in forma scrisa, un contract de stagiu, ca anexa la contractul individual de munca, pe o perioada de 6 luni, cu exceptia situatiilor in care prin legi speciale este prevazuta o alta perioada de stagiu. Perioada de stagiu este reprezentata de perioada de timp cuprinsa intre data angajarii si data finalizarii stagiului si care se incheie cu eliberarea unui certificat/unei adeverinte semnat/semnate de angajator.

Angajatorii care incheie un contract de stagiu in conditiile Legii nr. 335/2013 primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de stagiu pentru acel stagiar, o suma egala cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie. Pentru acordarea sumelor din bugetul asigurarilor pentru şomaj,  angajatorul incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, in termen de 30 de zile lucratoare de la data incheierii contractului de stagiu, o conventie (anexa nr. 6 la HG nr.473/2014).

In vederea incheierii conventiei, angajatorii depun urmatoarele documente:

a) actul de identitate al stagiarului, in copie;

b) contractul individual de munca, in copie;

c) contractul de stagiu, in copie.

Conventia se incheie pentru fiecare contract de stagiu pentru care angajatorul solicita sumele din bugetul asigurarilor pentru somaj     

Sumele se acorda lunar, de la data incheierii contractului de stagiu.

Suma lunara se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de stagiar.

Verificarea şi acordarea sumei cuvenite lunar se efectueaza in baza declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, depusa de angajatori şi a urmatoarelor documente care se depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene:

a) un tabel nominal intocmit conform modelului (anexa nr. 7 la HG nr.473/2014);

b) fişa de evidenta zilnica a salariatilor stagiari şi statul de plata pentru luna respectiva, in copie certificata de angajator.

Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevazute mai sus pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective, sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, suma cuvenita lunar nu se acorda.

Prin exceptie suma cuvenita se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute mai sus sunt corectate şi depuse pana la expirarea termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective.

Perioada pentru care nu se acorda suma cuvenita din motivele prevazute mai sus face parte din perioada de acordare a acestei sume.

Suma cuvenita se deduce de catre angajator din contributia pe care acesta este obligat, conform legii, sa o vireze lunar in contul bugetului asigurarilor pentru şomaj.

In cazul in care suma cuvenita este mai mare, diferenta se recupereaza prin intermediul agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, din bugetul asigurarilor pentru şomaj, in termen de 5 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului prevazut de lege pentru depunerea declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenta nominala a persoanelor asigurate, aferenta lunii respective.

Pentru a beneficia de finantare la incheierea conventiei  angajatorul declara pe propria raspundere ca anterior incheierii contractului individual de munca nu a avut cu persoana in cauza incheiate alte contracte de stagiu, pentru aceeaşi specializare absolvita.

Angajatorii nu pot primi dubla finantare pentru aceeasi persoana.

Suma prevazuta anterior nu se acorda angajatorilor institutii si autoritati publice, asa cum sunt definite prin Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prin Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

In situatia in care, dupa incetarea contractului de stagiu, la initiativa angajatorului, inceteaza si contractul individual de munca, angajatorul nu mai poate beneficia pentru acelasi post de o alta masura de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazuta de lege.

Angajatorii care beneficiaza de suma prevazuta anterior sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale stagiarilor pe perioada contractului de stagiu incheiat.

In situatia in care contractul individual de munca inceteaza la initiativa angajatorului, anterior datei prevazute in contractul de stagiu, acesta este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul stagiar, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raportului de munca.

ORGANIZAREA PERIOADEI DE STAGIU

Perioada de stagiu se desfasoara pe baza unui program de activitati aprobat de angajator, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul.

Stagiarul, pe perioada stagiului, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei salariu, in baza unui contract individual de munca si a contractului de stagiu-anexa la contractul individual de munca.

Este interzisa utilizarea stagiarilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor prevazute in fisa postului si in contractul de stagiu.

Angajatorul numeste, la propunerea conducatorului compartimentului in care isi desfasoara activitatea stagiarul, un mentor, dintre salariatii calificati, cu o experienta profesionala de cel putin 2 ani in domeniul in care urmeaza sa se realizeze stagiul. Activitatea mentorului se include in programul normal de lucru al acestuia si consta in  coordonarea stagiarului pe durata stagiului si participarea activa la activitatea de evaluare.

Un mentor poate sa coordoneze si sa supravegheze, in acelasi timp, cel mult 3 stagiari.

Nu poate avea calitatea de mentor salariatul care a fost sanctionat cu una dintre sanctiunile prevazute la art. 248 alin. (1) lit. b)-d) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sanctiunea disciplinara nu a fost radiata, in conditiile legii.

Comisia de evaluare intocmeste, cu 5 zile lucratoare inainte de terminarea perioadei de stagiu, un referat de evaluare, intocmit de catre comisia de evaluare,  pe baza caruia angajatorul elibereaza un certificat/o adeverinta de finalizare a stagiului.

In termen de 5 zile de la finalizarea stagiului, angajatorul are obligatia de a elibera stagiarului certificatul/adeverinta de finalizare a stagiului, care sunt sunt vizate de inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi are sediul angajatorul. Modelul certificatului/adeverintei se stabilese prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. In acest caz, perioada de stagiu constituie vechime in specialitate.

CONTRACTUL DE STAGIU

Drepturile si obligatiile partilor cu privire la efectuarea perioadei de stagiu se stabilesc prin contractul de stagiu, in conditiile prezentei legi, si se completeaza, dupa caz, cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si din regulamentul intern. Modelul-cadru al contractului de stagiu se stabileste prin normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi.

Salariul de baza lunar al stagiarului, stabilit prin contractul individual de munca, este cel negociat de parti, pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana, in conditiile legii, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil.

La sfarsitul perioadei de stagiu, cand evaluarea s-a finalizat fara promovarea acesteia, contractul individual de munca poate inceta exclusiv printr-o notificare scrisa, fara preaviz, la initiativa oricareia dintre parti, fara a fi necesara motivarea acesteia.

Un angajator mai poate incadra, o singura data pe acelasi post, un absolvent de invatamant superior care sa efectueze stagiu in baza unui contract de stagiu, anexa la contractul individual de munca, in conditiile prezentei legi.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

Drepturi si obligatii ale stagiarului

Drepturi

Obligatii

·Drepturi si obligatii ale angajatorului

Drepturi

Obligatii

 

 

top


  acasa